ALGEMENE VOORWAARDEN

i-3 Reclamebureau

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk en exclusief van toepassing op alle offertes uitgebracht door en overeenkomsten gesloten met i-3 Reclamebureau. Aan een verwijzing door opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door i-3 Reclamebureau is aanvaard.
1.2 Toezeggingen en verklaringen door en afspraken met vertegenwoordigers of medewerkers van i-3 Reclamebureau verbinden laatstgenoemde slechts indien en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 2 – Aard overeenkomst, toepasselijk recht en forumkeuze

2.1 Iedere overeenkomst, gesloten tussen opdrachtgever en i-3 Reclamebureau, wordt aangemerkt als een overeenkomst van opdracht in de zin van de artikelen 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen zijn onverkort van toepassing, voor zover daarvan in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2.2 Op alle met i-3 Reclamebureau gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van i-3 Reclamebureau, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 3 – Prijzen en offertes

3.1 Alle door i-3 Reclamebureau opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
3.2 Alle door i-3 Reclamebureau gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. De aanbiedingen dienen slechts ter indicatie en i-3 Reclamebureau is daaraan eerst gebonden, indien zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
3.3 Alle door i-3 Reclamebureau uitgebrachte aanbiedingen c.q. offertes hebben een geldingsduur van 14 dagen na dagtekening. Na ommekomst van deze termijn leidt een aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever slechts tot een overeenkomst, indien i-3 Reclamebureau daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
3.4 Indien i-3 Reclamebureau een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd wordt de laatste door i-3 Reclamebureau aan opdrachtgever uitgegeven – en derhalve geaccepteerde – offerte aangemerkt als de specificaties van de door i-3 Reclamebureau te ontwikkelen mediaproductie. Deze specificaties zijn slechts geldig indien deze zowel door opdrachtgever als door i-3 Reclamebureau voor akkoord zijn ondertekend.
3.5 i-3 Reclamebureau neemt eerst een aanvang met de uitvoering van de opdracht, indien en zodra de door i-3 Reclamebureau vastgestelde en in de offerte vermelde voorschotbetaling van opdrachtgever is ontvangen. Deze voorschotbetaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na aanvaarding van de opdracht, bij gebreke waarvan de overeenkomst komt te vervallen en opdrachtgever daaraan geen rechten kan ontlenen.
3.6 i-3 Reclamebureau behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om opdrachten te weigeren, die naar haar oordeel indruisen tegen de openbare orde, de goede zeden of schadelijk worden geacht voor de integriteit van haar onderneming.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

4.1 Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal, welk materiaal voldoet aan de vereisten van de artikelen 4.2 en 4.3, aan te leveren ten behoeve van de ontwikkeling van de media-productie door i-3 Reclamebureau en i-3 Reclamebureau zoveel mogelijk medewerking te verlenen bij de uitvoering van de opdracht. Indien opdrachtgever deze medewerkingsplicht niet naar behoren nakomt, kan zij jegens i-3 Reclamebureau geen beroep doen op een eventuele ondeugdelijke uitvoering van de opdracht.
4.2 Het door opdrachtgever aan i-3 Reclamebureau geleverde materiaal dient te bestaan uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat het aan i-3 Reclamebureau ter beschikking gestelde materiaal vrij is van rechten van derden althans dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal te doen gebruiken bij de ontwikkeling van de mediaproductie.
4.4 Het is i-3 Reclamebureau niet toegestaan zelfstandig en zonder toestemming van opdrachtgever wijzigingen aan te brengen in het door opdrachtgever aangeleverde materiaal, met uitzondering van wijzigingen die door i-3 Reclamebureau redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
4.5 Opdrachtgever is eerst gerechtigd, zonder vooraf door i-3 Reclamebureau gegeven schriftelijke toestemming, zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de door i-3 Reclamebureau ontwikkelde en opgeleverde media-productie, indien en zodra opdrachtgever het door i-3 Reclamebureau terzake de betreffende opdracht gefactureerde bedrag integraal heeft voldaan en de wijzigingen regulier onderhoud betreffen.
4.6 i-3 Reclamebureau behoudt zich het recht voor om het aanbrengen van links naar – in haar opvatting – ethisch onverantwoorde websites te weigeren. In geval van verwijzing(en) naar uitsluitend voor volwassenen bestemde websites, zal een waarschuwing worden toegevoegd aan aan de hyperlink. Er zullen geen hyperlinks worden gemaakt naar sex-sites. Op verzoek van opdrachtgever kan desgewenst door i-3 Reclamebureau worden uitgelegd hoe een dergelijke link te maken is.
4.7 i-3 Reclamebureau draagt zorg voor vermelding van de homepage van opdrachtgever bij tenminste vijf search-engines. Reclame-activiteiten en advertenties blijven de verantwoordelijkheid van opdrachtgever zelf. Op verzoek van opdrachtgever is uitbreiding van de vermelding naar 1.550 search-engines mogelijk. i-3 Reclamebureau zal alsdan hiervoor een meerprijs berekenen.
4.8 De door i-3 Reclamebureau ontwikkelde en opgeleverde media-producties kunnen vanaf de info-pagina voor bedrijfsmatige cliënten maximaal dertig (voor model 1:5) en voor particuliere cliënten maximaal vijf links hebben naar pagina’s binnen de media-productie. Voor uitbreiding van het aantal links is een meerprijs verschuldigd. De ontwikkelde en opgeleverde media-producties kunnen maximaal tien hyperlinks (naar andere web-sites) bevatten. Voor uitbreiding van het aantal hyperlinks is eveneens een meerprijs verschuldigd.
4.9 i-3 Reclamebureau behoudt zich het recht voor om op de info-pagina een hyperlink te plaatsen naar haar eigen media-productie. Deze link is kosteloos en wordt niet meegerekend bij de vaststelling van het maximale aantal hyperlinks.
4.10 i-3 Reclamebureau zal in overleg met en na verkregen toestemming van opdrachtgever bepalen of en in hoeverre er vanaf andere door haar ontwikkelde media-producties een hyperlink naar de media-productie van opdrachtgever wordt geplaatst. Indien voor een dergelijke plaatsing wordt gekozen zal deze kosteloos worden uitgevoerd. Het is opdrachtgever alsdan niet toegestaan de geplaatste icoon zonder toestemming van i-3 Reclamebureau te verwijderen.
4.11 i-3 Reclamebureau is niet verantwoordelijk voor externe informatieverstrekking van de zijde van opdrachtgever, zoals de opgave van prijzen. i-3 Reclamebureau zal opdrachtgever vooraf informeren over de bestaande privacywetgeving.
4.12 Alle door opdrachtgever aan i-3 Reclamebureau verstrekte informatie wordt als zijnde strikt vertrouwelijk beschouwd en zal nimmer ter kennis van derden worden gebracht.
4.13 De door i-3 Reclamebureau ontwikkelde en opgeleverde website zijn compatibel voor de meest gebruikte browsers (versies 5 jaar en ouder niet).
4.14 Opdrachtgever kan desgewenst geheel kosteloos gebruik maken van de expertise en de mogelijkheden van i-3 Reclamebureau voor het aan derden bekend maken van de voor opdrachtgever ontwikkelde media-productie.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud en overige rechten

5.1 i-3 Reclamebureau behoudt te allen tijde de (intellectuele) eigendomsrechten op de door haar in opdracht ontwikkelde ideeën, lay outs en media-producties, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Het is niet toegestaan om informatie, data, gif’s, etc. van i-3 Reclamebureau zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te kopiëren of te verveelvoudigen. Dit geldt eveneens voor vervreemding aan derden van een door i-3 Reclamebureau ontwikkelde mediaproductie.
5.3 De opdrachtgever die tekeningen, foto’s of ander materiaal levert voor de ontwikkeling van een homepage, is tevens verantwoordelijk voor de verwerving van de eventueel benodigde copyrights. Op verzoek van opdrachtgever is i-3 Reclamebureau bereid om tegen vergoeding van de daarmee gemoeide kosten voor gebruik van het betreffende materiaal ontheffing aan te vragen bij de daartoe bevoegde instanties.
5.4 i-3 Reclamebureau is verantwoordelijk voor de door haar gebruikte toevoegingen (gif’s, wav-files, etc.). Overschrijding van rechten van derden zijn voor haar rekening en risico.

Artikel 6 – Oplevering

6.1 Particuliere cliënten hebben de mogelijkheid om binnen een termijn van 14 dagen na het gereed komen en plaatsen van de website of ontvangst van andere producties met de betreffende data eventueel gewenste aanpassingen door te geven aan i-3 Reclamebureau. Na afloop van deze termijn danwel na het doorgevoerd hebben van de gewenste wijzigingen zal de media-productie worden opgeleverd en zal er aansluitend worden gefactureerd.
6.2 Ten aanzien van bedrijfsmatige cliënten geldt dat er na het gereedkomen van het concept een afspraak zal worden gemaakt om samen met een vertegenwoordiger van i-3 Reclamebureau de media-productie te beoordelen. Eventueel gewenste wijzigingen zullen worden doorgevoerd en na akkoordbevinding zal aansluitend worden gefactureerd.
6.3 Mocht een opdracht vóór oplevering door opdrachtgever worden ingetrokken, dan zal ter dekking van de door i-3 Reclamebureau gemaakte ontwikkelingskosten desondanks 50% van het overeengekomen factuurbedrag aan opdrachtgever worden gefactureerd. In geval van intrekking van een opdracht na oplevering is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
6.4 Indien een media-productie reeds door i-3 Reclamebureau is opgeleverd kan opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na oplevering aan i-3 Creations verzoeken om de media-productie tegen een geringe vergoeding aan te passen of te corrigeren op details.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Facturen dienen door opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening te worden voldaan. Deze termijn alsmede de betalingsmogelijkheden staan op de facturen vermeld. Na ommekomst van deze termijn is opdrachtgever de geldende wettelijke rente verschuldigd over het oorspronkelijke factuurbedrag.
7.2 In geval van niet tijdige betaling is i-3 Reclamebureau gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat zij alsnog betaling van het alsdan verschuldigde bedrag – inclusief eventuele rente en kosten – heeft ontvangen. Zij is niet gehouden het reeds ontvangen voorschot aan opdrachtgever te restitueren.
7.3 Indien opdrachtgever na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen zal i-3 Reclamebureau de invordering van de factuur uit handen geven. De met deze invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen zoveel als mogelijk voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Reclames en aansprakelijkheid

8.1 Reclames op door i-3 Reclamebureau opgeleverde media-producties dienen binnen een termijn van 14 dagen na oplevering althans terstond na het opkomen van een klacht c.q. gebrek schriftelijk ter kennis van i-3 Reclamebureau te worden gebracht, bij gebreke waarvan i-3 Reclamebureau niet langer gehouden is de klacht c.q. het gebrek in behandeling te nemen en opdrachtgever terzake alle rechten heeft verwerkt. Onder een klacht c.q. gebrek in de zin van dit artikel wordt verstaan een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van i-3 Reclamebureau en derhalve niet een door opdrachtgever geuitte (extra) wens in de zin van artikel 6.4.
8.2 i-3 Reclamebureau zal zich naar beste vermogen inspannen om schade aan het door opdrachtgever beschikbaar gestelde materiaal te voorkomen doch kan voor eventuele directe of indirecte schade aan dit materiaal op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden.
8.3 De aansprakelijkheid van i-3 Reclamebureau voor directe schade van opdrachtgever, welke een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming harerzijds, is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van het oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag c.q. de opdrachtsom.
8.4 i-3 Reclamebureau is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die tengevolge van een bedrijfsstillegging, – vertraging, – stoornis, of enige andere indirecte (bedrijfs)schade van opdrachtgever of derden uit welke hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar geleverde productie.

Artikel 9 – Beëindiging opdracht

9.1 i-3 Reclamebureau is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een verstoorde relatie met opdrachtgever, wanbetaling of een (dreigende) surséance of een faillissement van opdrachtgever. i-3 Reclamebureau is alsdan nimmer enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.
9.2 Indien i-3 Reclamebureau niet in staat is aan één of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht te voldoen tengevolge van feiten en/of omstandigheden buiten haar macht gelegen, is zij terzake de uitvoering van deze overeenkomst niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van opdrachtgever en is zij gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder gerechtelijke tussenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Onder gemelde feiten en/of omstandigheden zijn begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die de productie of oplevering vertragen, staking, sabotage, bedrijfsbezetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan materiaal door vertraagde levering van toeleveranciers alsmede elke andere omstandigheid, die i-3 Reclamebureau redelijkerwijs niet kon voorzien.

Artikel 10 – Conversie

10.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid danwel het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling uit deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel als mogelijk overeenkomstige doch minder verstrekkende betekenis toe, zodat op deze bepaling desondanks een beroep kan worden gedaan.